Tuesday, June 30, 2015

Kedy je vhodné založiť akciovú spoločnosť

Čo je to akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je právna forma podnikania, ktorú využívajú predovšetkým veľké nadnárodné spoločnosti, pretože je vhodná predovšetkým do oblastí podnikania, ktoré požadujú vysoký vstupný kapitál. Je to teda kapitálová spoločnosť, ktorej základný kapitál resp. imanie je tvorený určitým počtom akcií s určitou menovitou hodnotou. Základné imanie pri založení a.s. je 25 000 €.  Tento korporátny kolos je riadený viacerými osobami – tzv. akcionármi, ktorí väčšinou nie sú, ale môžu byť majiteľmi tejto spoločnosti. V dnešnej dobe nie je zvláštne, keď sa pre založenie a.s. rozhodnú malí aj strední podnikatelia, nakoľko táto forma podnikania poskytuje niekoľko výhod.
Najväčšou výhodou pri založení a.s. je, že akcionári za záväzky spoločnosti osobne neručia. Za porušenie závazkov spoločnosti zodpovedá len spoločnosť a to celým svojím majetkom. Minimálny vklad akcionára nie je stanovený. Výhodou môže byť aj anonymita akcionárov - akcionári sa nezapisujú do obchodného registra, len v prípade ak je zakladateľom jedna právnická osoba. Podnikateľskou výhodou je tiež image akciovej spoločnosti, ktorá má všeobecné povedomie silného, veľkého a stabilného partnera.
Akciová spoločnosť rozhoduje o svojom fungovaní a činnosti prostredníctvom obligatórnych orgánov – predstavenstvo, dozorná rada, valné zhromaždenie. Minimálne jeden člen musí byť v predstavenstve,  riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Minimálne traja členovia sú v dozornej rade, pričom dohliadajú na uskutočnovanie podnikateľskej činnosti predstavenstva. Aspoň raz ročne sa koná valné zhromaždenie všetkých akcionárov spoločnosti, kde sa rozhoduje o otázkach smerovania spoločnosti.

Kroky pri založení a.s.

Založenie a.s. pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré v nasledujúcich riadkoch stručne popíšeme. Naša spoločnosť Pi Group s.r.o. vám pomôže ušetriť čas a vybaviť všetky potrebné úkony za vás.

 1. Výber obchodného mena

V počiatočnej prípravnej fáze je potrebné zvoliť správne obchodné meno, tak aby aj z marketingového hľadiska spĺňalo všetky dôležité kritériá a aby aj z právneho hľadiska bolo jedinečné a nezameniteľné.
 1. Vypracovanie dokumentov

Akciovú spoločnosť môže založiť 1 právnická osoba, alebo minimálne 2 fyzické osoby. Pri právnickej osobe je potrebné spísanie zakladateľskej listiny, pri fyzických osobách sa uzatvára zakladateľská zmluva vo forme zápisnice. Pri založení a.s. zabezpečíme aj všetky ďalšie potrebné dokumenty: vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor členov predstavenstva, súhlas so sídlom alebo nájomná zmluva.

 1. Ohlásenie predmetov podnikania na živnostnenskom úrade

Pri voľbe predmetov podnikania je dôležité, aby bola zastrešená celá činnosť budúcej akciovej spoločnosti. Živnostnenský zákon rozlišuje nasledujúce živnosti :
Voľné živnosti, pri ktorých nie je potrebná odborná spôsobilosť, stačí spľnať všeobecné podmienky
Viazané živnosti, pri ktorých je potrebné spĺňať všeobecné podmienky aj preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak
Remeselné živnosti, pri ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore  

 1. Splatenie základného imania

Základné imanie pri založení a.s. je 25 000 €, ktoré predstavuje spolu všetky minimálne vklady akcionárov. Správca vkladu na osobitný bankový účet spoločnosti túto sumu vloží a banka mu následne vydá potvrdenie. Banke sa preukazuje doklad o zriadení spoločnosti. Správca vkladu tiež podpisuje vyhlásenie o splatení základného imania. Aj tieto náležitosti za vás vybavíme.

 1. Zápis a.s. do obchodného registra

Pri zápise a.s. do obchodného registra sa prikladajú nasledujúce prílohy :
 • zakladateľská listina (alebo zakladateľská zmluva), ktorej súčasťou sú stanovy,
 • osvedčenie o živnostnenskom oprávnení,
 • súhlas so zriadením sídla alebo nájomná zmluva
 • podpisový vzor predsedu a členov predstavenstva
 • výhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania
 • potvrdenie z banky zaplatení základného imania
 • súdny poplatok  pri zápise je 829, 50 €, pri elektornickom podaní polovičný

 1. Registrácia na daňovom úrade

Do 30 dní od vzniku spoločnosti je potrebné podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov právnickej osoby na príslušnom tlačive spolu s fotokópiou výpisu z obchodného registra podpísanou predsedom predstavenstva.  Daňový úrad je povinný do 30 dní od podania žiadosti vystaviť DIČ. 
Foto : www. pixabay.com

No comments:

Post a Comment