Tuesday, February 24, 2015

Súhlas správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra


V nadväznosti na minulotýždňový článok si dnes povieme čosi viac o Vyhlásení správcu dane a konateľov, ako i podmienkach nevyhnutných pre získanie živnostenského oprávnenia.

Súhlas správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra


Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže zakladať osoba s daňovým nedoplatkom, respektíve s nedoplatkom na cle. Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa bez preukázania tejto skutočnosti nezaobíde. Aj preto je neodmysliteľnou súčasťou celého procesu zakladania s.r.o. získanie súhlasu správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Žiadosť možno podať troma spôsobmi: osobne priamo na príslušnom daňovom alebo colnom úrade podľa miesta trvalého bydliska zakladateľa spoločnosti, písomne zaslaním poštou alebo elektronicky, pričom tento typ žiadosti musí obsahovať zaručený elektronický podpis. Ak do podnikania vstupujete s ďalšou osobou/osobami, súhlas je potrebné získať pre každého z nich.

Pokiaľ výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle nepresahuje 170 Eur, správca dane vydá písomný súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Ak zakladateľ nie je daňový subjekt (napríklad sa jedná o osobu s trvalým pobytom mimo SR), súhlas správcu dane je možné nahradiť písomným čestným vyhlásením o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných predpisov.

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení


Osvedčenie vydáva príslušný okresný úrad – konkrétne odbor živnostenského podnikania, a to na základe vypísaného formulára pre právnické osoby (adresy živnostenských úradov nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie). Tento formulár slúži nielen na ohlásenie predmetov podnikania, ale zároveň aj ako žiadosť na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Tá vás však oprávňuje vykonávať výlučne podnikateľskú činnosť uvedenú v osvedčení.

Ak je medzi predmetmi podnikania činnosť, ktorú nemožno klasifikovať ako živnosť, avšak upravuje ju osobitný zákon (týka sa architektov, lekárov, advokátov a podobne), postup na získanie oprávnenia podnikať ustanovujú špecifické zákony podľa konkrétnych predmetov podnikania.

K vydaniu živnostenského oprávnenia nezabudnite priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, notársky overené splnomocnenie osoby vybavujúcej žiadosť a kolky za ohlásenie živnosti. Živnostenský úrad vám následne vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní.

No comments:

Post a Comment