Monday, March 16, 2015

Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina?

Najdôležitejší dokument, bez ktorého sa založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nezaobíde, je Spoločenská zmluva – v prípade, že ju zakladajú minimálne dvaja spoločníci, respektíve Zakladateľská listina – ak je spoločník iba jeden.
Spoločenská zmluva, ako i Zakladateľská listina, musia pri zakladaní s.r.o. v roku 2015 podľa § 110 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obsahovať nasledovné údaje:
 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • identifikačné údaje každého spoločníka,
 • predmet činnosti spoločnosti,
 • výšku základného imania, výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti, a to vrátane spôsobu i lehoty splácania vkladu. Ak sa jedná o nepeňažné vklady, musí byť uvedený ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka,
 • mená, bydliská a rodné čísla konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
 • mená a bydliská, rodné čísla členov dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje,
 • určenie správcu vkladov,
 • výšku rezervného fondu, pokiaľ sa spoločnosť rozhodla vytvoriť rezervný fond už pri svojom vzniku, a výšku i spôsob jeho povinného dopĺňania spoločnosťou,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon,
 • v typickej Spoločenskej zmluve taktiež nechýbajú ustanovenia o dobe trvania spoločnosti (zriadenie na dobu určitú alebo neurčitú); obchodnom podiele (t.j. za akých podmienok môže spoločník previesť svoj podiel na tretiu osobu); právach a povinnostiach spoločníkov; zvyšovaní a znižovaní základného imania; rozdelení zisku a pod.
Pravosť podpisov všetkých zakladateľov s. r. o. na oboch typoch dokumentov musí byť úradne overená, preto sa podpisujú až v prítomnosti notára alebo priamo pred pracovníkom mestského/obecného úradu.

Medzi ďalšie dokumenty, potrebné k vypracovaniu, patrí Vyhlásenie správcu danePodpisový vzor konateľov. V ďalšom článku si práve o nich povieme čosi viac a budete sa môcť dočítať i sumár podmienok nevyhnutných pre získanie živnostenského oprávnenia.
P.I. Group - založenie s.r.o.

No comments:

Post a Comment